Статут

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

«БЛАГОДІЙНА ШКОЛА «РОЗУМНЕ МАЙБУТНЄ»

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ««БЛАГОДІЙНА ШКОЛА «РОЗУМНЕ МАЙБУТНЄ» (далі – Фонд) є недержавною добровільною благодійною організацією, утвореною у формі благодійного фонду.

1.2. Фонд заснований і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. Фонд є благодійною організацією яка самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.

1.4. Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку.

1.5. Фонд набуває статусу юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, виступає у правовідносинах, несе обов’язки, виступає у якості позивача i відповідача у судових органах, має відокремлене майно, рахунки в установах банків.

1.6. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.7. Діяльність Фонду має суспільний характер, не суперечить його взаємодії з органами державної влади, не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.8. Фонд має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. Символіка фонду реєструється в установленому чинним законодавством України порядку.

1.9. Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями в межах свого майна, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути накладене стягнення.

1.10. Держава, її органи та засновники Фонду не відповідають по зобов’язаннях Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів, а також своїх засновників.

1.11. Найменування Фонду українською мовою:

повне найменування: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ««БЛАГОДІЙНА ШКОЛА «РОЗУМНЕ МАЙБУТНЄ»,

скорочене найменування: БФ ««БЛАГОДІЙНА ШКОЛА «РОЗУМНЕ МАЙБУТНЄ».

1.12. Місцезнаходження Фонду: місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 17, поверх 7.

Стаття 2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Фонд створюється з метою сприяння реалізації програм і заходів, спрямованих на надання можливості дітям сімей, що входять в групу соціально незахищених верств населення, отримати якісну освіту в сфері ІТ. 

2.2. Основна мета діяльності Фонду –  здійснення благодійної діяльності на користь дітей-сиріт, дітей із баготодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей військових, що загинули або отримали поранення несумісні із роботою, з метою надання їм можливості отримати безоплатно якісну освіту в ІТ напрямку.

2.3. Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку вирішує наступні задачі та виконує такі завдання:

– залучає кошти від благодійників – фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), юридичних осіб, інших благодійних організацій, у тому числі міжнародних;

– організовує управління зібраними коштами з метою збереження та збільшення обсягу коштів, що використовуються для надання допомоги;

– розробляє та реалізує навчальні програми.

2.4. Фонд здійснює благодійну діяльність у наступних формах:

2.4.1. Надання в тому числі одноразової фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання грантів).

2.4.2. Фінансування конкретних цільових програм Фонду.

2.4.3. Надання допомоги на підставі укладених договорів (контрактів) про благодійну діяльність.

2.4.4. Дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності.

2.4.5. Надання допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності працівників Фонду або осіб, залучених Фондом на договірних засадах, набувачам.

2.4.6. Прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва.

2.4.7. Налагодження контактів та співпраця з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

Стаття 3. БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА ФОНДУ

3.1. Комплекс благодійних заходів, спрямованих на реалізацію передбачених п. 2.3 цього Статуту завдань та п. 2.4 форм благодійної допомоги, реалізується Фондом у вигляді благодійної програми, що є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

3.2. На реалізацію благодійної програми використовується вся сума надходжень за відповідний фінансовий рік за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних із функціонуванням Фонду.

3.3. Для реалізації певних довгострокових заходів Фонд додатково може ухвалювати окремі благодійні програми. Використання коштів для реалізації довгострокової програми здійснюється відповідно до термінів, визначених цією програмою.

3.4. Здійснення Фондом благодійної діяльності у формі надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в порядку, установленому чинним законодавством України.

Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

4.1. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має право:

4.1.1. Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цих пожертвувань.

4.1.2. Самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги.

4.1.3. Здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України.

4.1.4. Бути членом та/або засновником інших благодійних організацій, об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Фонду.

4.1.5. Обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як України, так і зарубіжних країн.

4.1.6. Реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду.

4.1.7. Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.

4.1.8. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків, мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного законодавства, мати самостійний баланс.

4.1.9. Проводити благодійні лотереї, благодійні компанії по збору благодійних пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони.

4.1.10. Засновувати підприємства та організації, суб’єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених цим Статутом.

4.1.11. Засновувати засоби масової інформації.

4.1.12. Займатися видавничою діяльністю для виконання мети діяльності Фонду.

4.1.13. Набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами тощо, мати майнові права у встановленому чинним законодавством порядку.

4.1.14. Укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду.

4.1.15. Утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії та представництва.

4.1.16. Мати власну символіку.

4.1.17. Популяризувати своє ім’я (назву), символіку тощо.

4.1.18. Інші права згідно з чинним законодавством України.

4.2. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має обов’язки:

4.2.1. Забезпечення виконання своїх статутних завдань.

4.2.2. Забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.3. Інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 5. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ
УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ УЧАСНИКІВ ФОНДУ, ВИБУТТЯ З НЬОГО.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

5.1. Засновниками та учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають програмні принципи та Статут Фонду, сплачують вступні та членські внески, виконують рішення органів управління Фонду, приймають участь у його діяльності та сприяють досягненню ним цілей, визначених цим Статутом.

5.2. Не можуть бути засновниками та учасниками Фонду органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету.

5.3. Засновники Фонду є його членами.

5.4. Фонд, крім засновників, може мати інших учасників, що вступили до його складу, в порядку, визначеному цим статутом.

5.5. Прийняття в учасники Фонду, а також рішення про вихід з учасників Фонду, здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Загальних зборів.

5.6. Учасники Фонду сплачують вступний та членські внески у розмірі, встановленому Загальними зборами.

5.7. Зміни або доповнення до Статуту у зв’язку із прийняттям осіб до складу учасників Фонду чи вибуттям осіб зі складу учасників Фонду не вносяться. Директор Фонду веде Реєстр учасників Фонду. Факт участі у Фонді фіксується Реєстром учасників.

5.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про прийняття в учасники Фонду за умови, якщо відповідна особа:

– визнає положення установчих документів Фонду;

– визнає мету діяльності та завдання Фонду;

– сприятиме діяльності Фонду.

5.9. Учасники Фонду – юридичні особи реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

5.10. Учасник Фонду, який своїми діями перешкоджає статутній діяльності Фонду, може бути виключений за поданням Директора з учасників Фонду за рішенням Загальних зборів, ухвалених простою більшістю голосів осіб, які присутні на Загальних зборах Фонду. При цьому особа, що виключається з учасників Фонду, участі в голосуванні не бере.

5.11. Участь у Фонді може бути припинено за рішенням Загальних зборів Фонду без згоди виключеного в наступних випадках:

– при недотриманні Учасником статутних вимог Фонду;

– при несплаті вступного внеску або несплаті членських внесків в порядку, встановленому Виконавчим Органом Фонду;

– вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;

– вчинення інших дій, які суперечать програмним принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду.

5.12. В разі виходу (виключення) із Фонду його учасника вступні (членські) внески, сплачені членом Фонду, не повертаються.

5.13. Учасник Фонду має право у будь-який час вийти з нього, письмово попередивши про це Виконавчий Орган Фонду за 30 днів до дня свого виходу. Сума вступного внеску та внесених членських внесків при цьому не повертається.

5.14. Учасники Фонду мають право:

5.14.1. брати участь у всіх заходах, які проводить Фонд;

5.14.2. обирати і бути обраним до органів управління Фонду;

5.14.3. вносити пропозиції в органи Фонду з питань, які пов’язані з діяльністю Фонду;

5.14.4. виносити на розгляд органів управління пропозиції та зауваження щодо роботи Фонду;

5.14.5. приймати участь у підготовці і обговоренні рішень та планів роботи Фонду;

5.14.6. звертатися із запитами до органів Фонду і одержувати на них відповіді;

5.14.7. отримувати повну і вичерпну інформацію з питань діяльності Фонду;

5.14.8. звертатися до Фонду для захисту своїх прав та інтересів;

5.14.9. вийти в будь-який момент зі складу засновників та учасників Фонду, подавши про це заяву у Виконавчий Орган Фонду за 30 днів до дня виходу;

5.14.10. користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.

5.15. Учасники Фонду зобов’язані:

5.15.1. дотримуватися положень цього Статуту;

5.15.2. брати безпосередню участь у діяльності Фонду у формах, передбачених цим Статутом та рішеннями статутних органів Фонду, реалізації його статутних цілей та завдань;

5.15.3. брати участь у заходах, що проводяться Фондом;

5.15.4. виконувати доручення, покладені на них Фондом;

5.15.5. сприяти розширенню зв’язків та розповсюдженню інформації про діяльність Фонду;

5.15.6. пропагувати цілі та мету діяльності Фонду серед потенційних благодійників з метою залучення фінансових засобів;

5.15.7. надавати Фонду інформацію, необхідну для його діяльності;

5.15.8. сплачувати вступні та членські внески, розмір і порядок сплати яких визначаються за рішенням Загальних зборів;

5.15.9. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

5.16. Учасник органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

5.16.1. договорів або інших правочинів між Фондом та цим учасником органу управління або пов’язаною з ним особою;

5.16.2 спорів між Фондом та цим учасником органу управління або пов’язаною з ним особою;

5.16.3 звільнення цього учасника органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

5.17. Учасники органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду.

5.18. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники та учасники органів управління Фонду.

Стаття 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

6.1. Для забезпечення діяльності Фонду створюються такі органи управління:

Загальні збори Фонду;

Виконавчий орган Фонду;

Наглядова рада Фонду.

6.1.1. Вищим орган управління Фонду є Загальні збори членів Фонду (надалі – Загальні збори).

6.1.2. Виконавчим органом управління Фонду, який здійснює поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності є Директор, який обирається загальними зборами фонду.

6.1.3. Контролюючі функції здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради, які обираються Загальними зборами. У разі, якщо Фонд має не більше десяти учасників, наглядова рада не створюється. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами Фонду.

6.2. Загальні збори Фонду.

6.2.1. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

6.2.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Наглядової ради, Директора Фонду. Дату проведення чергових Загальних зборів визначає Директор. Позачергові Загальні збори не можуть бути призначені на дату, пізнішу від 30 днів після надходження відповідної вимоги Директора.

6.2.3. Про дату і час проведення Зборів та порядок денний учасникам Фонду повідомляються Директором завчасно. У Загальних зборах мають право брати участь усі учасники Фонду.

6.2.4. Загальні збори є правомочними при участі в їх роботі не менше 1/2 (однієї другої) від загальної кількості учасників Фонду.

6.2.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах учасників Фонду.

6.2.6. Учасники Фонду мають право делегувати свої повноваження шляхом призначення представників на підставі відповідної довіреності на представництво інтересів. Представник члена Фонду може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник Фонду має право будь-коли змінити або відкликати свого представника.

6.2.7. Кожний учасник Фонду має при голосуванні один голос.

6.2.8. До компетенції Загальних зборів Фонду належить:

– затвердження Статуту Фонду, а також внесення змін та доповнень до Статуту;

– обрання та відкликання Директора Фонду, Наглядової Ради Фонду;

– затвердження благодійних програм Фонду;

– визначення основних напрямів діяльності Фонду, затвердження планів роботи Фонду на поточний рік;

– прийняття рішень про набуття та припинення участі Фонду в інших благодійних організаціях або їх об’єднаннях (зокрема асоціаціях, спілках тощо);

– прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

– затвердження звітів Наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

– затвердження звітів Директора Фонду про результати роботи Фонду і виконання його благодійних програм за минулий рік та звітів про результати фінансово-господарської діяльності Фонду;

– ухвалення рішень про прийняття осіб до складу учасників Фонду, а також про виключення осіб зі складу учасників Фонду;

– ухвалення рішень про створення Фондом установ, організацій, заснування Фондом підприємств, затвердження їх статутів чи положення про них, прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію відповідних установ, організацій, підприємств; вирішення будь-яких інших питань діяльності Фонду, що не віднесені до виключної діяльності інших органів Фонду.

6.2.9. Повноваження Загальних зборів, які не віднесені законодавством України до їх виключної компетенції, можуть бути делеговані Директору.

6.2.10. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Фонду, присутніх на Загальних зборах.

6.3. Виконавчий орган Фонду.

6.3.1. Поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності здійснюється Директором, який обирається Загальними зборами, та здійснює керівництво діяльністю Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи.

6.3.2. Директор Фонду обирається за рішенням Загальних зборів Фонду та є підзвітним Загальним зборам. Директор є найманим працівником Фонду.

6.3.3. Директор Фонду представляє Фонд без довіреності в органах державної влади та управління, в громадських організаціях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності з питань, віднесених до його компетенції.

6.3.4. Директору також належить право першого підпису на усіх фінансових документах, відкриття та закриття рахунків у банках та інших фінансово-кредитних установах, право укладання угод від імені Фонду.

6.3.5. У разі тимчасової відсутності Директора його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора або рішенням Загальних зборів. Для представництва Фонду перед третіми особами особі, яка тимчасово виконує обов’язки Директора Фонду, надається відповідна довіреність.

6.3.6. До компетенції Директора Фонду належить:

– скликання Загальних зборів членів Фонду;

– надання Загальним зборам Фонду проектів благодійних програм Фонду;

– коригування виконання благодійних програм Фонду з наступним погодженням Загальними Зборами;

– затвердження річних планів роботи Фонду, проектів кошторису, а також порядку витрачання коштів;

– затвердження штатного розкладу працівників Фонду, форм та розмірів оплати праці працівників Фонду;

– затвердження локальних нормативно-правових актів Фонду, інших внутрішніх документів, що необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Фонду;

– розроблення пропозиції Загальним зборам Фонду щодо питання участі Фонду у діяльності інших благодійних організацій, їх спілок та у міжнародній благодійній діяльності;

– оголошення конкурсів, встановлення почесних відзнак;

– прийняття рішення про заснування Фондом підприємств та госпрозрахункових організацій, затвердження їх статутів (положень);

– заслуховування та затвердження звітів відділень, філій та/або представництв Фонду;

– прийняття рішення про надання організаційної та матеріальної підтримки іншим об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів,  передбачених на цілі благодійними програмами Фонду;

– визначення обґрунтованості та доцільності проекту(-тів), на реалізацію якого(-их) планується надати грант;

– визначення пріоритетних напрямків використання фінансових коштів та майна Фонду для надання благодійної допомоги Фондом відповідно до затверджених Загальними зборами Фонду благодійних програм;

– прийняття рішення про надання благодійної допомоги;

– прийняття рішення про скликання позачергових Загальних Зборів;

– затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки Фонду;

– здійснення інших повноважень, що визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

– організація поточної діяльності Фонду з виконання його статутних завдань та реалізації благодійних програм Фонду;

– здійснення поточного керівництва діяльністю Фонду, оперативного управління майном та коштами Фонду, здійснення координації діяльності представництв Фонду;

– практичне виконання рішень Загальних Зборів; видання наказів у межах своїх повноважень, обов’язкових для виконання працівниками Фонду;

– ведення Реєстру учасників Фонду;

– прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб, що бажають бути прийнятими в учасники Фонду;

– укладання договорів (угод) про благодійну діяльність, видання обов’язкових для виконання наказів та розпоряджень, видання довіреностей;

– укладання від імені Фонду договорів (угод) на суму, що не перевищує 100 000,00  (сто тисяч гривень) грн. Укладання договору (угоди) на суму понад 100 000,00 (сто тисяч гривень) попередньо погоджується Загальними Зборами;

– має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та інших державних установ та органів;

– відкриття та закриття рахунків в банківських та інших фінансово-кредитних установах;

– організація збору благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

– проведення аналізу наданих заявниками документів з будь-яких питань;

– складення висновків щодо надання грантів набувачам благодійної допомоги;

– прийняття рішення про надання разової благодійної допомоги із зазначенням набувачів благодійної допомоги Фонду у межах суми до 10 000 грн. та підписання відповідних наказів;

– видання довіреностей в межах своїх повноважень;

– забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Фонду;

– призначення на посади та звільнення з посад працівників Фонду, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень;

– інші повноваження, що випливають зі Статуту або делеговані Директору.

6.4. Наглядова рада.

6.4.1. Контроль за діяльністю органів Фонду здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та учасників Наглядової Ради і обирається Загальними зборами у кількості не більше 3 осіб.

6.4.2. Директор Фонду не може бути учасником Наглядової ради.

6.4.3. Наглядова рада скликається не менше двох разів на рік.

6.4.4. У засіданнях Наглядової ради може брати участь представник Директор Фонду з правом дорадчого голосу.

6.4.5. Голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження та функції на громадських засадах.

6.4.6. Рішення Наглядової Ради є обов’язковими для виконання Директором Фонду.

6.4.7. До компетенції Наглядової ради належить:

– здійснення контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку Фонду;

– здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Фонду, призначених для – здійснення благодійної діяльності;

– здійснення контролю за дотриманням порядку надання грантів;

– право вимагати від посадових осіб Фонду надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих письмових пояснень.

6.5. На працівників Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

6.6. За рішенням Загальних зборів для потреб статутних органів Фонду можуть утворюватися дорадчі та інші допоміжні органи, тимчасові та постійні. Положення про такі органи затверджуються Загальними зборами Фонду.

Стаття 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

7.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Фонду.

7.2. Рішення на Загальних зборах Фонду про внесення змін та доповнень до Статуту приймається більшістю голосів.

7.3. Внесення змін до Статуту оформляється викладенням Статуту Фонду у новій редакції.

7.4. Про зміни у Статуті Фонд повідомляє реєстраційний орган у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

Стаття 8. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ),

ПОРЯДОК КОНТРОЛЮІ ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

8.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, а також інше майно, що придбане на законних підставах та є необхідним для здійснення статутної діяльності Фонду.

8.2. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

8.3. Фонд має право здійснювати господарську діяльність на підставі створених госпрозрахункових установ.

8.4. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:

8.4.1. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.4.2. пасивні доходи;

8.4.3. кошти або майно, які надходять Фонду від ведення його основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України;

8.4.4. дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Фондом або через нього його одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

8.5. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать його статутним цілям та чинному законодавству України.

8.6. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

8.7. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

8.8. Використання грошових коштів i майна Фонду здійснюється в напрямках, визначених виконавчим органом, у порядку, передбаченому цим Статутом.

8.9. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків його кошторису в поточному році.

8.10. Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

8.11. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.12. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

8.13. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначенні умов оплати праці працівників Фонду, використанні власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

8.14. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

8.15. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

8.16. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

Стаття 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

9.1. Діяльність Фонду здійснюється на принципах повної прозорості та відкритості.

9.2. Основні відомості про Фонд та його діяльність мають розміщуватися на його персональному сайті. Усі ресурси сайту Фонду мають бути відкритими для будь-якої зацікавленої особи. На сайті має бути розміщена щонайменше наступна інформація:

– нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Фонду;

– річні звіти про діяльність Фонду;

– відомості про засади фінансової політики Фонду;

– стандарти відносин з особами, що фінансують діяльність Фонду (благодійниками).

Стаття 10. ПРАВА БЛАГОДІЙНИКІВ

10.1. Благодійники, які передали або мають намір передати своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, мають право:

– одержувати на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей; якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається благодійнику в обов’язковому порядку;

– отримувати інформацію про персональний склад органів управління Фонду; знайомитись із останньою фінансовою звітністю Фонду (річною та квартальною);

– отримувати належне професійне ставлення до них з боку персоналу Фонду;

– на збереження конфіденційності інформації про них та зроблені ними благодійні внески.

10.2. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 11. ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ФОНДУ

11.1. Державна реєстрація відділень, філій та/або представництв Фонду здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.2. З моменту державної реєстрації відділенню Фонду надається статус юридичної особи. Філії та/або представництва Фонду підлягають державній реєстрації без надання їм статусу юридичної особи.

11.3. Відділення, філії, представництва Фонду діють на підставі статуту (положення), що приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Загальними зборами Фонду. Положення про відділення, філії, представництва Фонду не повинні суперечити Статуту Фонду.

Стаття 12. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ЙОГО АКТИВІВ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації:

– за рішенням Загальних зборів Фонду (рішення на Загальних зборах Фонду про припинення його діяльності шляхом ліквідації або реорганізації приймається більшістю не менше як у 3/4 голосів);

– за рішенням суду;

– в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

12.2. Під час реорганізації Фонду його права та обов’язки переходять до правонаступників. Правонаступниками Фонду у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.

12.3. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

12.4. Для здійснення ліквідації Фонду утворюється ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження з розпорядження майном Фонду відповідно до чинного законодавства України.

12.5. У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

12.6. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених у п. 12.5 цього Статуту, активи Фонду спрямовуються до Державного бюджету України.

Стаття 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

13.2. Фонд створено на невизначений строк.

13.3. Питання щодо діяльності Фонду, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Фонду.